การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี
ครบรอบ 20 ปี HIV-NAT
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี ครั้งที่ 6 เรื่อง การวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน
Introductory course on HIV: Diagnosis, Treatment and Prevention
หลักการและเหตุผล
ฮีฟแนท (HIV-NAT) หน่วยงานวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย สนับสนุนให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและรับรู้ข้อมูล สถานการณ์ หรือความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคอยู่เสมอ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (HIV-NAT Mini Symposium) เพื่อเจาะลึกในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้กับ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งสำหรับการอบรมครั้งที่ 6 นี้ จะจัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง "การวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน (Introductory course on HIV: Diagnosis, Treatment and Prevention)" ในวันที่ 22-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมแมนดาริน A โรงแรมแมนดาริน ถนนพระราม 4 กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจ ผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาบ้าง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างถูกต้อง
ดาวน์โหลดสไลด์การอบรม
คลิกที่นี่
เกณฑ์หน่วยคะแนนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์
CME13.50 credits
CCNE- credits
CPE11.50 credits
CMTE12.00 credits
 • ลงทะเบียนเข้าอบรม
  Registration
  ลงทะเบียนเข้าอบรม / ตรวจสอบสถานะลงทะเบียน
 • สนับสนุนการอบรม
  Sponsor
  สนับสนุนการอบรมประเภทต่างๆ / บูธแสดงสินค้า / Satellite Lunchtime Symposium
 • จองที่พัก
  Accommodation
  จองที่พักสำหรับเข้าร่วมการอบรม อนุญาตให้เฉพาะผู้ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
สถานที่จัดการอบรม: โรงแรมแมนดาริน
Conference Venue
ห้องประชุมแมนดาริน A ชั้น 1 โรงแรมแมนดาริน 662 ถนนพระราม 4 บางรัก กรุงเทพฯ
Download Poster & Brochure
Poster
Brochure
Sponsor
Booth Exhibitor
Abbvie
Gilead & LFAsia
GSK & ViiV
MSD