การอบรมเชิงปฏิบัติการของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ
จัดโดย HIV-NAT ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย
2-3 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5
การป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติในประเทศไทย
หลักการและเหตุผล
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ (HIV-NAT) ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย สนับสนุนให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและรับรู้ข้อมูล สถานการณ์ หรือความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคอยู่เสมอ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ (HIV-NAT Mini Symposium) เพื่อเจาะลึกในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้กับ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย ซึ่งสำหรับการอบรมครั้งที่ 5 นี้ จะจัดการอบรมในหัวข้อเรื่อง "การป้องกันและการดูแลผู้ติดเชือเอชไอวี: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติในประเทศไทย (HIV Prevention and care: from theory to practice in Thailand)" ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจ ผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาบ้าง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องการป้องกันและการดูแลผู้ติดเชือเอชไอวีในประเทศไทย
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการได้รับความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทย และสามารถนำไปประยกต์ใช้ในการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีได้อย่างถูกต้อง
เกณฑ์คะแนน
CME
CCNE
CPE
12.25
10
11
จัดโดย
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย
โทรศัพท์: 02 652 3040 / โทรสาร: 02 254 7574 / เว็บไซต์: www.hivnat.org
สนับสนุน
และร่วมออกบูธโดย
Bristal-Myers Squibb
MSD
Roche
abbvie
Gilead-LFAsia
Janssen