การอบรมเชิงปฏิบัติการของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ
จัดโดย HIV-NAT ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย
2-3 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5
การป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติในประเทศไทย
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration (HIV-NAT)
104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 / โทรศัทพ์: 0 2652 3040 / โทรสาร: 0 2254 7574
คุณประณีต ปิ่นเกล้า (ผู้จัดการอบรม)
โทร.: 0 2652 3040 ต่อ 192 / อีเมล์: praneet.m@hivnat.org
คุณณัฐภา ปิตยานนท์ (ผู้ประสานงานการอบรม)
โทร.: 0 2652 3040 ต่อ 101 / อีเมล์: natthapa.p@hivnat.org