การอบรมเชิงปฏิบัติการของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้สนใจ
จัดโดย HIV-NAT ศูนย์วิจัยโรคเอดส์สภากาชาดไทย
2-3 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมคริสตัลบอลรูม โรงแรมตวันนา ถนนสุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 5
การป้องกันและการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติในประเทศไทย
ดาวน์โหลดสไลด์
ทางผู้จัดงานประชุมขอสงวนสิทธิในการดาวน์โหลดสไลด์บรรยายให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
กรอกข้อมูลชื่อและนามสกุล (ภาษาไทย) โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
loading
กรุณากรอกข้อมูลชื่อและนามสกุล