การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี
ครบรอบ 20 ปี HIV-NAT
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี ครั้งที่ 6 เรื่อง การวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน
Introductory course on HIV: Diagnosis, Treatment and Prevention
จองห้องพัก
ขอสงวนสิทธิให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมและชำระค่าลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยเท่านั้น