การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี
ครบรอบ 20 ปี HIV-NAT
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี ครั้งที่ 6 เรื่อง การวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน
Introductory course on HIV: Diagnosis, Treatment and Prevention
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration (HIV-NAT)
104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สำนักงาน
โทรศัพท์: 02-652-3040
โทรสาร: 02-254-7574
ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณประณีต มอยลาเนน
(ผู้จัดการอบรม)
อีเมล: praneet.m@hivnat.org
โทรศัพท์: 02-652-3040 ต่อ 192
 
คุณณัฐภา ปิตยานนท์
(ผู้ประสานงานการอบรม)
อีเมล: natthapa.p@hivnat.org
โทร.: 02-652-3040 ต่อ 101