การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี
ครบรอบ 20 ปี HIV-NAT
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี ครั้งที่ 6 เรื่อง การวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน
Introductory course on HIV: Diagnosis, Treatment and Prevention
ดาวน์โหลดสไลด์
กรุณากรอกชื่อและนามสกุลที่ใช้ในลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม
ชื่อ * :
นามสกุล * :
หรือ ใช้รหัสลงทะเบียนการอบรม
รหัสลงทะเบียน * :
loading
Please enter your first name and last name