การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี
ครบรอบ 20 ปี HIV-NAT
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี ครั้งที่ 6 เรื่อง การวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน
Introductory course on HIV: Diagnosis, Treatment and Prevention
โปรแกรมการอบรม
เปลี่ยนแปลงล่าสุด 20 มีนาคม 2560
วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560
08.15 - 08.30
ลงทะเบียน
08.30 - 08.35
ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค
พิธีเปิดการอบรม
ศ.กิตติคุณ นพ.ประพันธ์ ภานุภาค
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
08.35 - 09.15
นพ.สมาน ฟูตระกูล
การระบาดของเอชไอวีในประเทศไทยและกลยุทธ์ในการยุติปัญหาเอดส์แห่งชาติ
นพ.สมาน ฟูตระกูล
ผู้อำนวยการสำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
09.15 - 09.55
คุณสมบูรณ์ หนูไข่
การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีและกระบวนการทดสอบตามขั้นตอนมาตรฐาน
คุณสมบูรณ์ หนูไข่
ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข
รับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.00
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
แนวทางการรักษาการติดเชื้อเอชไอวี
ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม
รองอธิการบดีกำกับดูแลด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.00 - 11.45
พญ.นิตยา ภานุภาค
ทำอย่างไรประชาชนจึงจะเข้าถึงการตรวจเร็วและรักษาเร็ว?
พญ.นิตยา ภานุภาค
หัวหน้าแผนกป้องกันและหัวหน้าหน่วยวิจัยเซิร์ช ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
12.00 - 13.00
รับประทานอาหารกลางวันและสัมมนา
13.00 - 13.45
ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
PrEP & Treatment as Prevention เพื่อยุติปัญหาเอดส์
ศ.นพ.สุวัฒน์ จริยาเลิศศักดิ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
13.45 - 14.30
ผศ.นพ.สารัช สุนทรโยธิน
ภาพรวมการเกิดภาวะแทรกซ้อนและความผิดปกติของระบบเมตาบอลิซึม, ระบบหลอดเลือดหัวใจ, เบาหวาน, ภาวะไขมันในเลือดสูงและความดันโลหิตสูงในผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ผศ.นพ.สารัช สุนทรโยธิน
สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.30
นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล
เอชไอวีและวัณโรค
นพ.กำพล สุวรรณพิมลกุล
สาขาวิชาโรคติดเชื้อ อายุรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
15.30 - 16.15
ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
โรคมะเร็งในผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์
ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
โรงพยาบาลชลบุรี
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
08.30 - 09.15
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
แนวทางการรักษาเอชไอวีในเด็ก
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
09.15 - 10.00
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
การดูแลและส่งต่อวัยรุ่นติดเชื้อเอชไอวีสู่วัยผู้ใหญ่
ศ.พญ.กุลกัญญา โชคไพบูลย์กิจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รับประทานอาหารว่าง
10.15 - 11.00
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
สถานการณ์การป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกในประเทศไทย ปัญหาและแนวทางแก้ไข
รศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11.00 - 12.00
อภิปราย: การติดเชื้อเอชไอวีร่วมกับการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีและซี
ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
ผู้ดำเนินการอภิปราย:
ผศ.พญ.จุรีรัตน์ บวรวัฒนุวงศ์
โรงพยาบาลชลบุรี
  • พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์
    พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์
    หัวหน้าแพทย์วิจัย HIV-NAT
  • รศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
    รศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
    ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
12.00 - 13.00
รับประทานอาหารกลางวันและสัมมนา
13.00 - 13.45
รศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
เอชไอวีและภาวะตับอักเสบ (ตับอักเสบที่ไม่ใช่เชื้อไวรัส)
รศ.ดร.นพ.สมบัติ ตรีประเสริฐสุข
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.45 - 14.30
นพ.พิสุทธิ์ กตเวทิน
เอชไอวีและโรคไต
นพ.พิสุทธิ์ กตเวทิน
หน่วยโรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
รับประทานอาหารว่าง
14.45 - 15.30
พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์
เอชไอวีในผู้สูงอายุ
พญ.อัญชลี อวิหิงสานนท์
หัวหน้าแพทย์วิจัย HIV-NAT
15.30
ประเมินผลและปิดการอบรม