การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี
ครบรอบ 20 ปี HIV-NAT
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี ครั้งที่ 6 เรื่อง การวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน
Introductory course on HIV: Diagnosis, Treatment and Prevention
ลงทะเบียนเข้าอบรม
ค่าลงทะเบียน
 
ภายในวันที่ 5 มิ.ย. 2560
วันที่ 6 มิ.ย. 2560 เป็นต้นไป
แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ
2,500 บาท
3,000 บาท
นิสิต นักศึกษา (ไม่เกินระดับปริญญาตรี)
1,500 บาท
2,000 บาท
การชำระเงินค่าลงทะเบียน
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบ SCB Online Payment
  ผู้ลงทะเบียนเลือกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และทำการเลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านระบบ SCB Online Payment ระบบลงทะเบียนจะนำท่านเข้าสู่ระบบจ่ายเงินออนไลน์ของทางธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB Online Payment) ให้ผู้ลงทะเบียนปฏิบัติตามคำแนะนำของธนาคารให้เรียบร้อยจนระบบนำท่านกลับมาสู่หน้าเว็บลงทะเบียนเพื่อความสะดวกต่อผู้ลงทะเบียนและเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบข้อมูล
  *** การชำระเงินจะสมบูรณ์หรือไม่ ผู้ลงทะเบียนควรดำเนินการจนระบบนำท่านกลับมาสู่หน้าเว็บลงทะเบียน ***
 • ชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยวิธีการโอนเงิน
  ผู้ลงทะเบียนเลือกลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์และทำการเลือกชำระเงินค่าลงทะเบียนด้วยวิธีการโอนเงิน หรือเลือกลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร ให้ผู้ลงทะเบียนโอนเงินมาที่
  ชื่อบัญชี :
  Bangkok Symposium Series กระทำการแทนโดยนพ.ประพันธ์ ภานุภาค และ/หรือพญ. จินตนาถ อนันต์วรณิชย์ และ/หรือนาง เกษดาว นันทพิศาล
  เลขที่บัญชี :
  045-552382-3
  ธนาคาร :
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสภากาชาดไทย
  กรณีที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ - ให้ผู้ลงทะเบียนแนบหลักฐานการชำระเงินพร้อมกับแจ้งชื่อ-สกุลที่ใช้ในการลงทะเบียนและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้(ตัวบรรจง) เพื่อความสะดวกรวดเร็วของเจ้าหน้าที่
  กรณีที่ลงทะเบียนโดยกรอกข้อมูลลงในใบสมัคร - ให้ผู้ลงทะเบียนส่งใบสมัครแนบมาพร้อมกับหลักฐานการชำระเงิน
  ส่งหลักฐานการโอนเงินมาทางแฟ็กซ์หมายเลข 02-254-7574 หรือทางอีเมล์ natthapa.p@hivnat.org
เงื่อนไขการลงทะเบียนและการยกเลิกการลงทะเบียน
 • การส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่านจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์
 • การชำระค่าลงทะเบียนด้วยวิธีการโอนเงินจะยังไม่ได้รับการยืนยัน หากไม่ได้ส่งหลักฐานการชำระเงิน
 • เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วให้ส่งหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนพร้อมชื่อของผู้ลงทะเบียนได้ทางแฟ็กซ์หมายเลข 02-254-7574 หรือทางอีเมล์ natthapa.p@hivnat.org
 • การยืนยันการชำระเงินค่าลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะใช้ระยะเวลาไม่เกิน 7 วันทำการ ในการตรวจสอบกับทางธนาคาร
 • ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะลงทะเบียนหรือดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ ได้หลังจากได้รับการยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว
 • การยกเลิกการลงทะเบียนจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทางแฟ็กซ์หมายเลข 02-254-7574 หรือทางอีเมล์ natthapa.p@hivnat.org โดยระบุรายละเอียดบัญชี ที่ให้โอนเงินคืน โดยต้องแจ้งความจำนงค์ก่อนวันอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา 7 วัน โดยจะถูกหักค่าใช้จ่าย 20% จากจำนวนเงินที่ชำระค่าลงทะเบียนมาแล้ว และค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมทางธนาคารในการขอคืนเงินจะถูกหักจากเงินค่าลงทะเบียนของผู้เข้าอบรม หากเกินระยะเวลาดังกล่าว จะไม่สามารถคืนค่าลงทะเบียนให้ได้