การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี
ครบรอบ 20 ปี HIV-NAT
การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเอชไอวี ครั้งที่ 6 เรื่อง การวินิจฉัย รักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีขั้นพื้นฐาน
Introductory course on HIV: Diagnosis, Treatment and Prevention
สนับสนุนการอบรม
ประเภทผู้สนับสนุน
Satellite Lunchtime Symposium ราคา 100,000 บาท/วัน
บูธแสดงสินค้า ราคา 20,000 บาท/บูธ