การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
The 4th Bangkok Symposium Series
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์
เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
โทร.: 02 652 3040
แฟ็กซ์: 02 254 7574
การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะยาว
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
หลักการ
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่างไทย ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์ (HIV-NAT) ภายใต้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย สนับสนุนให้แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และผู้สนใจ มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีและรับรู้ข้อมูล สถานการณ์ หรือความก้าวหน้าใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรคอยู่เสมอ ดังจะเห็นได้จากการจัดประชุมวิชาการประจำปีนานาชาติด้านโรคเอดส์ (Bangkok International Symposium on HIV Medicine) ที่ใหญ่ที่สุดในแถบเอเชีย ในเดือนมกราคมของทุกปี
นอกจากนี้ HIV-NAT ยังได้จัดการอบรมเชิงลึก (Bangkok Symposium Series) เพื่อเจาะลึกในเรื่องของการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีให้กับ แพทย์ พยาบาล เภสัชกรและบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยที่ทำงานด้านการดูแลรักษาโรคเอดส์และโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การอบรมแต่ละครั้งจะใช้เวลา 2 วันและเจาะประเด็นในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง สำหรับการอบรมครั้งที่ 4 ปี 2557 จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะยาว (Long-term Care and Disease Prevention in HIV Patients)" ในวันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
กลุ่มเป้าหมาย
แพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิทยาศาสตร์ ผู้สนใจ ผู้ดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี ผู้ที่มีประสบการณ์การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีมาบ้างและพบปัญหาโรคติดเชื้อฉวยโอกาส การเลือกสูตรยารวมทั้งการดูแลรักษาแบบองค์รวม
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการจะสามารถประเมินการรักษา วินิจฉัยให้สูตรยาที่เหมาะสมและให้การดูแลอย่างถูกต้องแก่ผู้ติดเชื้อเอชไอวี
เกณฑ์คะแนน
CME 13 credits
CPE 11.25 credits
CCNE 13 credits
จัดโดย
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
Website: https://www.hivnat.org
สนับสนุนโดย
© Copyright 2014 Bangkok Symposium Series. All Rights Reserved.