การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
The 4th Bangkok Symposium Series
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์
เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
โทร.: 02 652 3040
แฟ็กซ์: 02 254 7574
การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะยาว
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
The HIV Netherlands Australia Thailand Research Collaboration (HIV-NAT)
104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
สำนักงาน
โทร.: 0 2652 3040
แฟ็กซ์: 0 2254 7574
เจ้าหน้าที่
คุณประณีต ปิ่นเกล้า (ผู้จัดการอบรม)
อีเมล์: praneet.p@hivnat.org
โทร.: 0 2652 3040 ต่อ 192
คุณณัฐภา ปิตยานนท์ (ผู้ประสานงานการอบรม)
อีเมล์: natthapa.p@hivnat.org
โทร.: 0 2652 3040 ต่อ 101
เกณฑ์คะแนน
CME 13 credits
CPE 11.25 credits
CCNE 13 credits
จัดโดย
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
Website: https://www.hivnat.org
สนับสนุนโดย
© Copyright 2014 Bangkok Symposium Series. All Rights Reserved.