การอบรมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 4
The 4th Bangkok Symposium Series
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์
เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
โทร.: 02 652 3040
แฟ็กซ์: 02 254 7574
การดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวีระยะยาว
วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2557
ณ ห้องศรีสุริยวงศ์ บอลรูม เอ ชั้น 11 โรงแรมตวันนา กรุงเทพฯ
ดาวน์โหลดสไลด์
ทางผู้จัดงานประชุมขอสงวนสิทธิในการดาวน์โหลดสไลด์บรรยายให้กับผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
กรอกข้อมูลชื่อและนามสกุลของผู้ลงทะเบียน โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ
นามสกุล
 
loading
 
กรุณากรอกข้อมูลชื่อและนามสกุล
เกณฑ์คะแนน
CME 13 credits
CPE 11.25 credits
CCNE 13 credits
จัดโดย
ศูนย์ประสานความร่วมมือระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย-เนเธอร์แลนด์ เพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกด้านโรคเอดส์
Website: https://www.hivnat.org
สนับสนุนโดย
© Copyright 2014 Bangkok Symposium Series. All Rights Reserved.